lumo

lumo

Freifunk Rheinland + Dortmund + Werne
WR841N v8/v9/v10 / WDR3600N / WDR4900N / Archer C5v1 / 842Nv3 / CPE210
Hybrid 50.000